Wywóz szamba

Wywóz odpadów pobudowlanych, gruzu i śmieci
Sprzedaż kruszywa
button_usługi
button_transport
button_zsypy
button_mycie

Nasze przedsiębiorstwo świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi asenizacyjne. Oferujemy wywóz szamba przy
użyciu specjalistycznych urządzeń, które gwarantują szybkie wypompowanie nieczystości płynnych ze zbiorników
należących zarówno do gospodarstw domowych, jak i różnego rodzaju zakładów oraz instytucji.
Nasi wykwalifikowani pracownicy posiadający bardzo duże doświadczenie w realizacji tego typu usług zapewniają
terminową realizację zleceń, a także zgodną z przepisami utylizacje odebranych nieczystości w stacji zlewczej.
Dlaczego regularny wywóz szamba jest tak istotny?
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek regularnego
usuwania nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który zagwarantuje,
że odbierane nieczystości nie skażą środowiska.
Jeżeli nie będziemy w stanie udokumentować regularnego pozbywania się nieczystości, możemy spodziewać się bardzo
wysokich kar pieniężnych sięgających do nawet 5 tysięcy złotych.