Czy wiesz że

Wywóz odpadów pobudowlanych, gruzu i śmieci
Sprzedaż kruszywa
button_usługi

button_transport

button_zsypy
button_mycie
KTO JEST POSIADACZEM ODPADÓW,
A  KTO JEST WYTWÓRCĄ ?

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) przez:
posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,
wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

produkcja_odpadow

Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez
siebie odpadami!

 

 

Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom które posiadają:

  • Zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów
  • Zezwolenia na transport odpadów lub właściwy numer rejestrowy wydany przez Marszałka Województwa

OSTRZEŻENIE DLA KLIENTÓW:

Uwaga! Wiele firm świadczy odbiór odpadów nielegalnie! Jak? Prezentując klientom np. zezwolenie wyłącznie na transport pobudowlanych, bez pozwolenia na ich odbiór. Ostrzegamy, że odpowiedzialność karna za przekazanie odpadów firmie, która nie posiada wszelkich wymaganych pozwoleń spada także na klienta!

Dlatego zanim zlecisz podstawienie kontenera wybranej firmie żądaj przedstawienia:

  • Zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów
  • Zezwolenia na transport odpadów lub właściwy numer rejestrowy wydany przez Marszałka Województwa
  • Żądaj także otrzymania faktury oraz karty przekazania odpadów w momencie odbioru odpadu.

NASZE ZASADY:

Bezpieczeństwo – otrzymasz wszelkie zaświadczenia o właściwym zagospodarowaniu konkretnego odpadu, niezbędne w razie kontroli a Twój odpad nie trafi do lasu

Atrakcyjna cena – wysoka pozycja na rynku umożliwia nam stosowanie niskich cen bez uciekania się do nielegalnych działań

Oszczędność – dodatkowo niższa cena w przypadku odbioru czystego gruzu (bez domieszki kabli, rur, tapet i innych elementów poremontowych)

Czystość i higiena – kontenery do zmieszanych odpadów pobudowlanych, które podstawiamy na Państwa terenie, są przeznaczone wyłącznie do transportu w/w odpadów, a nie losowo wybrane po transporcie odpadów komunalnych, organicznych czy niebezpiecznych

Elastyczność – posiadamy pełen wachlarz kontenerów różnych rozmiarów, które dobieramy w zależności od potrzeb klienta

Punktualność – podstawiamy i odbieramy pojemnik w ciągu 2 godzin

Ekologia – oddając nam gruz masz pewność, że trafi do nowoczesnej kruszarni betonu EKO-TOM, a stamtąd jako podkład pod drogi i autostrady. Odpad zmieszany pobudowlany zostaje natomiast poddany odzyskowi do wtórnego wykorzystania w procesie recyklingu, dzięki czemu jedynie niewielka część trafia na składowisko.